Menu
menu

Filmski projekt Drugi film u susjedstvu je eksperimentalni dokumentarni esej koji nastaje kroz suradnju s djecom osnovnoškolskog uzrasta, romske i neromske nacionalnosti. Scenarij filma strukturiran je esejistički, nelinearno i omogućuje njihovu autorsku participaciju. Scenarij se postepeno gradi kroz filmske radionice, usvajanje osnovnih tehničkih vještina rada s audio i video opremom i upoznavanje filmskog jezika. Cilj radionice je otvaranje moderiranog dijaloga o društvenim pozicijama, marginama, sličnostima i razlikama njihove svakodnevnice, poticanje normalizirajuće interakcije između romske i neromske djece i pokušaj prevladavanja razlike kroz kolektivni kreativni proces. Radionički proces dokumentiramo filmskim sredstvima i tretiramo ga kao dio filma, jednako kao i filmski produkt same radionice. Takav pristup omogućava ulazak u dokufikciju, igru s fikcijskim referencama, te mogućnost gradnje scenarija unutar scenarija, postavljanje seta unutar seta i slobodnog izražavanja naših protagonista radom na filmskom scenariju ili izvedbi (glumačku, plesnu, recitativnu). Naracija filma plete se na više paralelnih razina: dokumentarnoj (svakodnevica), autorefleksivnoj (dokumentacija radioničkog procesa) i fikcijskoj (materijal generiran dječjim radionicama).